Birth Records Manitoba - Identity Certificates Manitoba Vital Statistics Agency Province Of Manitoba